Evolutionair bouwen.

De steeds sneller veranderende wereld heeft nauwelijks effect op de bouwprincipes van de hedendaagse bouwwereld. Hieronder leest u het manifest van Team Zero, dat een einde aan de woningnood voor ogen heeft. Daartoe is een bouwconcept ontwikkeld van aan elkaar gerelateerde bouwelementen waarmee oneindig veel bouwvormen gerealiseerd kunnen worden: het principe van eenvoudig, maar evolutionair bouwen. 


Iedereen heeft recht op een waardige en betaalbare circulaire woning.

Het maatschappelijk imago van Nederland staat internationaal hoog aangeschreven. In ons land geldt sociale ondersteuning van achtergestelden als een lang ingeburgerde zekerheid. Helaas is de realiteit vaak anders. De vastgoed-ratrace heeft er toe geleid dat jonge mensen, mensen met een beperking en dak- en thuislozen onder bruggen slapen of de ‘slaapbankroute’ bij familie en kennissen afleggen, ook al hebben ze soms een baan. Nederland is maatschappelijk afgegleden naar het bedenkelijke niveau van ontwikkelingslanden.

Er dient daarom voldoende woonruimte door de overheden beschikbaar gemaakt te worden. Niet alleen woonruimte en het aantal woningen zijn in het geding, maar ook de kwaliteit van de woningen. Een en ander is uitgewerkt in de Woningwet en de Huisvestingswet, waarbij Nederland zich, als lidstaat van de EU, dient te houden aan de Europese klimaatafspraken die effect hebben op onder andere de eisen rondom circulair bouwen

Voor de realisatie van circulaire kleinbouwwoningen wordt de formule
Zero Waste & Zero CO2 gehanteerd.


Zero Waste

Het idee dat het slopen van gebouwen met grof geweld gepaard gaat is een ouderwetse en achterhaalde gedachte. Slopen werd amoveren. Gebouwen worden sindsdien gestript en gedemonteerd. Onderdelen van het gebouw worden zorgvuldig geselecteerd op hergebruik.
De ontwerpen van de laagbouwwoningen van Plug & Play Housing zijn niet vanuit een vrij creatief en ongeremd denken ontwikkeld, met gebruikmaking van vervuilende bronmaterialen, maar vanuit de discipline dat volledig hergebruik van de voor handen zijnde materialen uit gebouwen die volgens de laatste methoden zijn verwijderd, creatieve, waardige en betaalbare woningen oplevert.

Zero CO2

Beton wordt geacht wereldwijd verantwoordelijk te zijn voor tenminste 7% CO2 uitstoot. In de afgelopen jaren heeft de overheid in samenwerking met o.a. de betonindustrie getracht de betonketen versneld in transitie te brengen naar een CO2-arme bedrijfsvoering. Gezien de grote
financiële aderlating die dat gevolg heeft is dit niet gelukt. Plug & Play Housing deelt de stelling dat een CO2-vrije vervanger voor het traditionele beton de meest ideale oplossing is. In samenwerking met een aantal specialisten is Plug & Play Housing op weg naar een CO2-vrije betonvervanger, een open source, die binnenkort voor de bouw van een laagbouwwoning zal worden ingezet.

Circulair

Alle onderdelen van een gebouw die hergebruikt kunnen worden hebben een vorig leven geleid, hetgeen de absolute voorwaarde is voor circulair bouwen. De combinatie van Zero Waste, Zero CO2 en het hergebruik van onderdelen van verwijderde gebouwen, is een voorbeeld van hoe de circulaire economie er uit kan zien.

Bekijk hier een artikel van de branchevereniging van de recyclingindustrie over Plug & Play Housing.

1200

Bekijk hieronder de uitzending van Holland van Boven op SBS6 van 11 april 2020 over ons concept:


Betekeniseconomie

Team Zero benadert de problematiek van het huidige gebrek aan woningen en de kwaliteit van wonen vanuit de beginselen van de betekeniseconomie: de juiste balans tussen economische-, ecologische- en maatschappelijke waarden. Deze visie houdt in dat alle activiteiten die ontplooit dienen te worden om het probleem van de woningnood op te lossen, te weten economische- (betaalbaar), ecologische- (circulair bouwen) en sociale- (iedere belanghebbende een woning) aspecten, vanuit deze balans gerealiseerd kunnen worden.

Betekeniseconomie: ideale balans tussen geld, mens en milieu.

De economische oplossing is gecreëerd vanuit de gedachte dat hoogwaardige, nieuwe woningen geheel circulair gebouwd kunnen worden met gebruik van bouwelementen die al een leven geleid hebben. Deze methode zorgt er structureel voor dat initiële ontwikkelkosten vermeden worden, waardoor het eindproduct op basis van het innovatieve assemblage systeem, financieel concurreert met het aanbod van traditionele bouwmethoden.

De ecologische oplossing zit in de wijze van bouwen. Woningen worden gebouwd met materialen die na sloop herbruikbaar zijn. De aldus ontstane bouwconstructie is volledig her-configureerbaar en is voorzien van geijkte duurzame voorzieningen, waaronder energie, sanitair en verwarming. Desgewenst kunnen de woningen voorzien worden van groene componenten in de vorm van een daktuin, een verticale tuin of ander (gemeenschappelijk) groen.

De sociale oplossing kent twee componenten. Ten eerste kunnen bij de bouw, mede vanwege de simpele methode van bouwen, mensen ingezet worden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn immers veel handen nodig en er is een groot tekort aan personeel in de bouw. Daarbij wordt de achtergestelde persoon uit z’n maatschappelijk isolement gehaald. Ten tweede dienen de woningen, gezien de lage kostprijs, in eerste instantie beschikbaar te komen voor groepen die nauwelijks toegang tot de woningmarkt hebben. Sociale huurwoningen voor daklozen, mantelzorgers, leraren en andere achtergestelde groepen (waaronder mensen die wel een baan hebben, maar geen woning) zijn nauwelijks beschikbaar en een grote zorg voor gemeenten. Jonge, zelfstandige starters maken doorgaans uitsluitend kans door schulden aan te gaan, die in een later stadium vaak door financiële onmacht gesaneerd dienen te worden.


Politiek

Team Zero wil middels deelname aan debatten, publicitaire acties en lobbyactiviteiten, politieke ondersteuning krijgen voor het realiseren en versnellen van het omschreven concept. Belangrijk daarbij is het beschikbaar maken van grond voor kleine laagbouw (36-48-60m2). Veel boeren hebben inmiddels hun veestapel geruimd, waardoor land beschikbaar komt voor gemeenschappen van kleine woningen. Een politieke partij schat de potentiële capaciteit op 1 miljoen woningen. Boeren kunnen hun kennis en ambities delen met mensen die in nieuwe woonvormen een vast onderdeel van de maatschappij wensen uit te maken.

Gemeenten dienen daarvoor het verlenen van vergunningen te versnellen en openingen te creëren voor volledig circulaire bouw. Voor circulaire laagbouw zelf is vaak voldoende kapitaal beschikbaar in de vorm van corporatiegelden, investeringsfondsen en projectbudgetten. Vanuit de beginselen van de betekeniseconomie worden daarmee sociaalecologische waarden verworven. Initiatieven van MVO Nederland, dat de verkiezing van de ‘Minister van de nieuwe Economie’ heeft georganiseerd, zijn kenmerkend voor het veranderde denken over nieuwe maatschappelijke constructies en vooruitzichten.


Doe mee!

Deel je onze denkwijze en wil je deel uitmaken van de Plug & Play Housing Community om de community te versterken, laat ons dat dan hieronder weten.

Opslaan gegevens*
Hierbij geef ik toestemming voor het opslaan van mijn gegevens en meld ik mij aan voor de Plug & Play Community. Ik ontvang graag relevante informatie van Plug & Play Housing. Lees hier ons privacybeleid.